Tilaus- ja sopimusehdot

Sopijaosapuolet

Tämän sopimuksen osapuolet ovat VA Web Solutions (y-tunnus: 2759672-1), jatkossa ”Palveluntarjoaja” sekä palvelun tilannut yhteisö, yritys tai henkilö, myöhemmin ”Asiakas”.

Sopimus ja sopimuskausi

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus tulee voimaan, kun Asiakas tilaa palvelun kirjallisesti, esim. Palveluntarjoajan verkkosivuston lomaketta tai sähköpostia käyttäen.

Ylläpiyopalvelun sopimuskauden pituus on sama kuin valitun laskutuskauden pituus. Ylläpitosopimus jatkuu automaattisesti kunkin sopimuskauden päättyessä uudella sopimuskauden pituisella jaksolla, mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä kirjallisesti 14 vuorokautta ennen voimassa olevan sopimusjakson päättymisajankohtaa.

Palveluntarjoajan tehtävät ja vastuu

Palveluntarjoaja toteuttaa palvelut Asiakkaan tilausprosessin aikana ilmoittamien tietojen mukaisesti ja luovuttaa Asiakkaalle palveluun liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Palveluntarjoaja vastaa tietoverkkonsa ja liittymiensä toiminnasta sekä internet- tietoverkkoon pääsystä. Palveluntarjoajan tietoverkon viat korjataan normaalina työaikana. Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää pääsy tietoverkkoonsa, jos se on välttämätöntä tietojärjestelmien tai televerkon asennus-, muutos-, tai huoltotöiden vuoksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa keskeytyksestä Asiakkaalle etukäteen, mikäli mahdollista.
Palveluntarjoaja vastaa vain omasta huolimattomuudestaan aiheutuneista välittömistä vahingoista.

Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu kuitenkin enintään kolmen kuukauden palvelumaksua vastaavaan summaan. Välillisiä, ennalta-arvaamattomia tai yllättäviä vahinkoja Palveluntarjoaja ei korvaa. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten tietoverkkovioista eikä niiden Asiakkaalle aiheuttamista haitoista, vioista tai häiriöistä. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tuottaman materiaalin sisällöstä.

Palveluntarjoaja sitoutuu toteuttamaan Asiakkaan tilaaman palvelun 7:n arkipäivän kuluessa tilauksesta, ellei erikseen toisin ilmoiteta. Mikäli palvelun toimitus viivästyy Asiakkaasta johtuvista syistä, se toteutetaan mahdollisimman nopeasti.

Asiakkaan oikeudet ja vastuu

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua näiden ehtojen, palvelunkuvauksen ja tekemänsä sopimuksen mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus pyytää muutoksia palvelunsa sisältöön kulloinkin voimassaolevan palveluhinnaston mukaisesti.

Asiakkaan tulee toimittaa palvelua koskeva tilaus Palveluntarjoajalle kirjallisessa muodossa, esim. Palveluntarjoajan verkkosivuston lomaketta tai sähköpostia käyttäen.

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat palvelun tunnistetiedot siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa ulkopuolisten käytöstä ja salasanan vaihdosta aiheutuvista vahingoista ja kustannuksista. Asiakas vastaa käyttäjätilinsä tapahtumista ja toimenpiteistä ja palveluun tallentamistaan tiedoista sekä muista vastaavista toiminnoista ja niiden tekijän- ja teollisoikeuksista, käyttöoikeuksista, muusta lainvoimaisuudesta sekä näiden rikkomisesta aiheutuvista seurauksista.

Asiakas vastaa itse oman tietokoneensa, tietojärjestelmän, lähiverkon tai muun vastaavan laitteen tai järjestelmän suojaamisesta ja tietoturvasta.

Maksut

Palveluntarjoaja laskuttaa Asiakkaalta palvelun tuotantomaksun hinnaston mukaan heti kun palvelu on toimitettu asiakkaalle. Ylläpitopalvelu laskutetaan asiakkaalta 3 kuukauden jaksoissa, aina alkavan jakson alussa. Verotuskäytännöstä, lainsäädännöstä tai muusta vastaavasta seikasta aiheutuvat hinnanmuutokset tulevat voimaan välittömästi.

Laskut on maksettava viimeistään niissä mainittuina eräpäivinä. Mikäli maksu viivästyy, on palveluntarjoajalla oikeus periä eräpäivän jälkeiseltä ajalta viivästyskorko lain mukaisesti. Jos maksu viivästyy yli 30 vuorokautta, palveluntarjoajalla on oikeus estää palvelun käyttö laskun maksuun saakka.

Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palvelun hintaa ja hinnoittelurakennetta. Asiakkaalle ilmoitetaan hinnaston muutoksista kirjallisesti vähintään 30 vuorokautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus 14 vuorokautta ajan hinnanmuutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa ylläpitopalvelun hintaa asiakaskohtaisesti, mikäli Asiakkaan aiheuttama verkkoliikenne tai laitekuormitus selvästi ylittää muiden samaa hintaa maksavien asiakkaiden liikennemäärän tai laitekuormituksen.

Palvelujen ja sopimusehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus parantaa, täydentää, muuttaa tai poistaa palvelun ominaisuuksia sekä muuttaa näitä ehtoja. Palveluntarjoaja ei vastaa muutoksista Asiakkaalle aiheutuvista kustannuksista.

Asiakkaille ilmoitetaan muuttuvista sopimusehdoista ja palvelun olennaisista muutoksista vähintään 30 vuorokautta ennen niiden voimaantuloa. Asiakkaalla on oikeus 14 vuorokauden ajan muutoksesta tiedon saatuaan irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Voimassaolo

Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei Asiakas irtisano sitä viimeistään 14 vuorokautta ennen voimassa olevan sopimusjakson päättymisajankohtaa. Asiakkaan on tehtävä irtisanominen kirjallisesti. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään heti, jos toinen osapuoli ei noudata näitä sopimusehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus, jos Asiakas on jättänyt maksamatta erääntyneen maksun ja viivästys on jatkunut maksukehotuksesta huolimatta yli 30 vuorokautta alkuperäisen eräpäivän jälkeen tai Asiakkaan omaisuus on määrätty luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai Asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi, häiritsee muuta verkkoliikennettä, käyttää palvelua Palveluntarjoajan arvion mukaan laittomaan tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan.

Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta ilman Palveluntarjoajan kirjallista suostumusta siirtää tätä sopimusta edelleen. Palveluntarjoajalla ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta toiselle yhtiölle ilman Asiakkaan kirjallista suostumusta.

Erimielisyydet

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelu ei johda molempia osapuolia tyydyttävään tulokseen, ratkaistaan erimielisyydet Helsingin käräjäoikeudessa.

Polkaistaanko projekti käyntiin?

Tilaa kotisivutKysy lisää

Kotisivujen hinta 395€ + alv. laskutetaan vasta kun kotisivut on julkaistu.